1054 – Yilgarn Operations, Koolyanobbing Range F Deposit